Locations
artsengroup1 art two
art 1 art 2

Thành phố có nhân viên đang làm viêc

Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc tạo ra một môi trường nơi các kỹ sư có thể trở nên siêu linh hoạt nhờ vào hệ thống siêu linh hoạt và không có vị trí của chúng tôi.

Bằng cách đối mặt với các giá trị đa dạng ở một nơi mới như một phần mở rộng trong công việc của chúng tôi, Pascalia tin rằng các thành viên của chúng tôi sẽ có thể có được nhận thức mới, kết nối với nhau, khuyến khích phát triển hiệu quả và tăng trưởng

Thành phố có nhân viên đang làm viêc

Vancouver

Vancouver

Osaka

Osaka

Pakse

Pakse (Laos)

Vientiane

Vientiane

Free Location

Free Location

Free Location

Free Location
cta artsen

Tuyển dụng:

Hãy tiếp tục tạo ra giá trị mới trên toàn thế giới! Chúng tôi đang tìm kiếm những cuộc gặp gỡ mới!